Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky, reklamačné podmienky
spoločnosti PEBA SK s.r.o.

I. časť
Všeobecné obchodné podmienky

 
I. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť PEBA SK s.r.o., IČO  51 474 301, so sídlom Gudernova 14, 040 11 Košice – mestská časť Západ, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 43473/V ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa kupujúcim rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely Všeobecných obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. NR SR č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí "Reklamačný poriadok" a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovej stránke, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá vec kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu ju odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že dodržuje všetky ustanovenia v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - GDPR (General Data Protection Regulation) zo dňa 27.04.2016. Ochrana a problematika spracovávania osobných údajov je obsiahnutá v samostatnom dokumente zverejnenom na tejto internetovej stránke. Tento samostatný dokument sa vzťahuje na všetky právne vzťahy, kde je účastníkom predávajúci a kde dochádza na jeho strane ku kontaktu a spracovávaniu osobných údajov.

IV. Prevádzková doba

Objednávky cez internet:
Otváracia doba:
automatické potvrdenie objednávky: Pondelok – Nedeľa: 00-24h 

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

V. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po určenú dobu.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú sme predmetný tovar ponúkali bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií.

VI. Objednávanie

Kupujúci môže tovar objednať:
e-mailom: info@peba-sk.sk alebo peba-sk@peba-sk.sk
telefonicky: 0908 196 700,  (pracovné dni od 08:00 do 16:00 hod.)
prostredníctvom eshopu na https://www.peba-sk.sk

Ak sa kupujúci rozhodnete objednať tovar prostredníctvom eshopu, v objednávkovom formulári je potrebné vyplniť adresu, na ktorú má byť tovar dodaný, do poznámky uviesť IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade, že ich kupujúci má pridelené, a presné obchodné meno, sídlo (podľa Obchodného registra, Živnostenského registra, resp. obdobného registra).

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti a má právo na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v dobe objednania.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu špecifického tovaru, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, nekontaktný e-mail a pod.), ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
 
VII. Odstúpenie od zmluvy

1. Postup pri odstúpení od zmluvy /vrátení tovaru

Kupujúci informuje predávajúceho o odstúpení od zmluvy telefonicky a e-mailom alebo písomne. Kupujúci si z internetovej stránky predávajúceho môže stiahnuť formulár „odstúpenie od zmluvy“ vyplní a pribalí ho k vrátenému tovaru. Kupujúci vrátený tovar zašle ako doporučený balík na nižšie uvedenú adresu. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu; ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Vrátený tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie. Vrátený tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a označiť „Vrátenie tovaru“. Kupujúci môže na vlastné náklady zásielku s vráteným tovarom poistiť u prepravcu. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Vrátený tovar musí mať pôvodný obal. Ak je tovar poškodený, rozbitý alebo nefunkčný, kupujúci za takéto zníženie hodnoty tovaru zodpovedá. Zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí vráteného tovaru v internetovom obchode predávajúceho, samotný vrátený tovar, technickú dokumentáciu a i., formulár „odstúpenie od zmluvy“.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má kupujúci (spotrebiteľ) právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list alebo zápis na inom trvanlivom nosiči (e-mail) o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

PEBA SK s.r.o.
Gudernova 14
040 01 Košice

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ak tovar nie je súčasťou zásielky, kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu, pokiaľ mu nie je vrátený tovar, alebo nepreukáže zaslanie tohto tovaru. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

3. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť na našej webovej stránke v časti Informácie k eshopu.
 
VIII.  Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
1. platba vopred bankovým prevodom,
2. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca).

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

V prípade platby vopred bankovým prevodom musí byť kúpna cena a tiež súvisiace náklady zaplatené najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o prijatí objednávky. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť /objednávku zrušiť z dôvodu neuhradenia kúpnej ceny.

IX. Fakturácia

Predfaktúry a faktúry doručuje predávajúci kupujúcemu elektronicky na e-mail uvedený v objednávke, príp. iný e-mail uvedený kupujúcim. Predfaktúry neslúžia ako daňový doklad. Faktúry sa vyhotovujú v lehote podľa ust. § 73 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  X. Dodacie podmienky

Zasielanie prepravnou službou - SR:
Tovar sa kupujúcemu zasiela prepravnou službou. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovú možnosť. Dodacia lehota tovaru je v závislosti od spôsobu platby spravidla 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky, resp. úhrady kúpnej ceny. Maximálna doba dodania je 8 týždňov od potvrdenia objednávky, resp. od úhrady kúpnej ceny. Dodacia doba sa môže po vzájomnej dohode predĺžiť. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predávajúceho nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom, zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa, za poškodenie zásielky zavinené prepravcom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, a za výber tovaru kupujúcim.

Cena prepravy sa riadi podľa aktuálneho cenníka v deň objednávky. U niektorých ťažkých tovarov s väčšou hmotnosťou ako je štandardná hmotnosť alebo u tovarov, ktoré nie sú štandardné vzhľadom na ich rozmery, priestorové rozloženie alebo iné špecifiká inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená, resp. individuálna v závislosti od konkrétneho prípadu.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice). V prípade zistenia existencie poškodenia zásielky je kupujúci povinný so zástupcom dopravcu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou, odmietnuť prevziať tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie, či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamných vád mu budú priznané, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme z akéhokoľvek dôvodu, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe a predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme z akéhokoľvek dôvodu pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. 

XII. Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov je tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.10.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.


II. časť

Reklamačné podmienky
spoločnosti PEBA SK s.r.o.

I. Reklamácia a záruka

1. Záručná doba na tovar pre spotrebiteľov je 24 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ust. Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia alebo osobného prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Reklamáciu a tovar zasielajte na adresu:

PEBA SK s.r.o..
Gudernova 14
040 11 Košice

Postup pri reklamácii

Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii telefonicky a e-mailom alebo písomne bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedel, že tovar vykazuje vady. Kupujúci si z internetovej stránky predávajúceho môže stiahnuť reklamačný protokol, vyplní a pribalí ho k reklamovanému tovaru. Kupujúci reklamovaný tovar zašle ako doporučený balík na vyššie uvedenú adresu. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie. Reklamovaný tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a viditeľne na ňom označiť „Reklamácia“. Kupujúci môže zásielku s reklamovaným tovarom poistiť u prepravcu. Zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v internetovom obchode predávajúceho, samotný reklamovaný tovar, technickú dokumentáciu, reklamačný protokol, a v prípade reklamácie elektronických častí a zariadení doklad o montáži /demontáži častí a zariadení, a diagnostický protokol zaobstaraný na vlastné náklady kupujúceho.

2. Ak kupujúci vyberie ako spôsob doručenia tovaru poštou alebo inou externou prepravnou spoločnosťou, je povinný po prevzatí nepoškodenej zásielky od prepravcu skontrolovať tovar a jeho množstvo. O zistených chybách tovaru je povinný ihneď informovať predávajúceho na akomkoľvek trvalom nosiči (listom, emailom). Ak tak neurobí, nároky z vád zistených pri tejto prehliadke môže kupujúci uplatniť, len ak preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

3. Ak si kupujúci všimne poškodenia obalu tovaru (pretrhnutie, prelomenie krabice, ohnutie, rozrezanie, preliačiny rohov krabice a pod.) už pri prevzatí tovaru, je vhodné zaobstarať fotodokumentáciu a takúto zásielku rozbaliť pred prepravcom (doručovateľom) a v prípade poškodenia zapísať stav zásielky do odovzdávacieho protokolu. Ak je zásielka evidentne zničená vrátane obalu bez rozbalenia, je vhodné zaobstarať fotodokumenáciu a zásielku kupujúci nemusí prebrať z dôvodu poškodenia zásielky. O týchto skutočnostiach je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho na akomkoľvek trvalom nosiči (listom, emailom).

4. Ak kupujúci po prevzatí tovaru od prepravcu zistí, že zásielka je akokoľvek poškodená, je vhodné, aby kupujúci zaobstaral fotodokumentáciu celej zásielky vrátane obalu, spôsobu balenia vrátane výplne, poškodeného tovaru, čitateľne adresného štítku alebo popisu a prípadne ďalších štítkov alebo popisov, pokiaľ sú nalepené alebo napísané (krehké, nezaťažovať a pod.) O týchto skutočnostiach je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho na akomkoľvek trvalom nosiči (listom, emailom).

5. V prípadoch, keď kupujúci nezaobstará vo vyššie uvedených situáciách fotodokumentáciu, je na ňom, aby iným vhodným spôsobom preukázal svoje tvrdenia.

6. Ak kupujúci vyberie ako spôsob doručenia tovaru osobne, je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať tovar a jeho množstvo. O zistených chybách tovaru je povinný ihneď informovať predávajúceho.

7. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a užitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo, pre ktorý sa vec obvykle používa.

8. Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru, ktoré vzniknú po jeho prevzatí kupujúcim, vzniknú v dôsledku prírodných živlov a nepredvídateľných udalostí, jeho nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru, resp. kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel a z toho dôvodu mu bola na tovar poskytnutá zľava, elektrickým prepätím, vzniknú používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v technickej dokumentácii, používaním v rozpore s predpísanými technickými normami, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, nešetrným zaobchádzaním s tovarom, nevhodným skladovaním tovaru, neodbornou manipuláciou s tovarom, neodbornou inštaláciou tovaru, neodborným zásahom, neodbornou obsluhou, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou, používaním tovaru v takých podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi vlhkostnými, teplotnými, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, chyby, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia tovaru alebo jeho častí spôsobené používaním tovaru, chyby, ktoré vznikli v dôsledku úprav, ak bol tovar upravovaný zákazníkom.

9. Záruka sa nevzťahuje na situácie, ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že zakúpený tovar už má, zakúpený tovar nezodpovedá jeho predstavám a podobne. Inštitút záruky sa vzťahuje výhradne na vady tovaru.

10. Záruka sa nevzťahuje na montáž tovaru zakúpeného u predávajúceho. Predávajúci montáž tovaru nerealizuje. Na požiadanie kupujúceho môže predávajúci odporučiť kupujúcemu certifikované servisné stredisko, ktoré montáž zakúpeného tovaru vykoná.

11. Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že sa pri jeho montáži použili iné, ako k tomu prislúchajúce alebo kompatibilné komponenty určené výrobcom.

12. Nárok na uplatnenie záruky zaniká, ak kupujúci predávajúcemu nepredložení doklad o kúpe tovaru, dodací list alebo záručný list, kompletné príslušenstvo a dokumentáciu tovaru, ak kupujúci predávajúcemu neoznámi zjavné chyby pri prevzatí tovaru, a uplynutím záručnej doby tovaru.

13. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

14. Poučenie kupujúceho podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka:
§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

15. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

16. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

17. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

18. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

19. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby alebo poškodenia tovaru, ktoré vznikli v dôsledku toho, že kupujúci pre ním požadovaný konkrétny účel použitia nesprávne špecifikoval typ tovaru.

20. Predávajúci môže zamietnuť reklamáciu v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť nadmerne znečistená.

21. Spôsoby vybavenia reklamácie sú uvedené v Reklamačnom protokole. O prijatej reklamácii sa kupujúcemu potvrdí Reklamačný protokol s uvedením dátumu kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za ktorú bol tovar zakúpený.

22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená podľa týchto reklamačných ako aj obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

- predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
- predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, alebo
- predávajúci chybný tovar vymení

V prípade zľavy z kúpnej ceny nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví na základe týchto reklamačných ako aj obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

- výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých technických parametrov, alebo
- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru tak vrátením peňazí.

(Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.)

Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj pri oprave vadného tovaru po lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v protokole na uplatnenie reklamácie.

23. Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom realizácie reklamácie je povinný požiadať predávajúceho o vyriešenie sporu. Ak predávajúci s kupujúcim spor nevyriešil, má kupujúci možnosť podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho on-line riešenia sporu medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorú zabezpečuje Európska komisia a slovenské subjekty riešenia sporov on-line (RSO). Platforma RSO je dostupná na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv ktoré boli uzatvorené na diaľku, kde spotrebiteľ je fyzická osoba a hodnota sporu prevyšuje 20 EUR. Subjekty riešenia sporov môžu od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu.

II. Ďalšie ustanovenia

1. Tieto Reklamačné podmienky platia na reklamáciu tovarov, ktoré boli objednané v deň zverejnenia týchto podmienok.

2. Predávajúci je oprávnený vykonať zmeny Reklamačných podmienok pričom nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia.

3. Predávajúci a kupujúci uznávajú komunikáciu prostredníctvom elektronického obchodu a elektronickej pošty ako platnú a záväznú.

4. Svoju reklamáciu môžete uplatniť prostredníctvom Reklamačného protokolu prístupného na našej webovej stránke v časti Informácie k eshopu.