Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - GDPR (General Data Protection Regulation) zo dňa 27.04.2016 je PEBA SK s.r.o., IČO 51 474 301 so sídlom Gudernova 14, 040 11 Košice – mestská časť Západ, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sr., vložka č. 43473/V (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje za účelom poskytovania našich služieb, spočívajúcich v predaji našich produktov prostredníctvom internetového obchodu na tejto webovej stránke www.peba-sk.sk .

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: PEBA SK s.r.o., IČO 51 474 301
so sídlom Gudernova 14, 040 11 Košice – mestská časť Západ
email: peba-sk@peba-sk.sk
tel. č.: 00421 908 196 700

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Peter Baboľ, Gudernova 14, 040 11 Košice, email: peba-sk@peba-sk.sk, tel. č. 00421 908 196 700.

II. Zdroje, kategórie, účel a právny dôvod spracovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal prostredníctvom internetovej stránky https://www.peba-sk.sk. Ide najmä o: meno, priezvisko a email.

2. Za účelom poskytovania našich služieb spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo.

3. Spracovávanie údajov uvedených v bode 1. a 2. tohto článku je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy a my ako prevádzkovateľ. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Za účelom odoberania našich noviniek, newsletterov, informáciách o zľavách, aktualizáciách, ponukách a iných marketingových materiálov vo forme emailov spracovávame Vaše: meno, priezvisko, email, telefónne číslo a adresu.

a) Spracovávanie týchto údajov vykonávame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

b) Ak sa rozhodnete, že nemáte záujem viac dostávať takéto správy, máte právo svoj súhlas odvolať zaslaním správy, v ktorej nás o tejto skutočnosti informujete tu: https://www.peba-sk.sk/kontaktujte-n%C3%A1s .
Odvolanie súhlasu môže mať za následok, že nebudete obdržať oznámenia o zľavách, aktualizáciách či ponukách. Nie je možné odvolať súhlas na obdržanie e-mailov obsahujúcich oznámenia súvisiacich s poskytovaním Služieb.

5. Za účelom neustáleho skvalitňovania našich služieb, rozvoja Vášho užívateľského zážitku pri používaní našej internetovej stránky spracúvame informácie týkajúce sa: Vášho počítača, návštev alebo používania našej internetovej stránky a/alebo našich služieb (vrátane Vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie Vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy prezeraných stránkach a pohyboch na našich internetových stránkach alebo akékoľvek podobné informácie, ktoré prevádzkovateľ môže získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán), generované pri Vašom používaní našej internetovej stránke a/alebo služieb, ktoré sú generované v priebehu využívania našich služieb (vrátane časového rozvrhu, frekvencie a vzorca používania internetovej stránky).

6. Spracovávanie údajov uvedených v bode 5. a 6. tohto článku vykonávame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

7. Za účelom komunikácie s nami z akéhokoľvek dôvodu (napríklad podpora pri používaní internetovej stránky, využívaní služieb, reklamácia, riešenie akýchkoľvek problémov atď.) budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje: Vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo, komunikačný obsah, metadáta spojené s komunikáciou a akékoľvek ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sa rozhodnete v komunikácii uviesť.

a) Spracovávanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy a my ako prevádzkovateľ. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

8. Okrem vyššie uvedených právnych dôvodov, má prevádzkovateľ právo spracovávať Vaše osobné údaje za účelom splnenia si našich zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo na ochranu našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

9. Všetky získané osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi a Vaše osobné údaje chránime proti zneužitiu.

III. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

3. Svoj súhlas so spracovaním, resp. uchovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia odvolať, a to prostredníctvom emailového kontaktu: peba-sk@peba-sk.sk .

IV. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
- podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / a realizácii platieb na základe zmluvy,
- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
- zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

V. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania
podľa § 24 Zákona,
- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email
uvedený prevádzkovateľom v čl. I týchto podmienok.

2. Tiež máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VII. Ďalšie ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

4. Na poskytovanie našich Služieb nevyužívame: automatizované individuálne rozhodovanie (t.j. zhromažďujeme Vaše osobné údaje, ktoré sú následne vyhodnocované technickými prostriedkami, bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Následne, na základe takéhoto vyhodnotenia Vám ďalej poskytujeme naše služby) a profilovanie (t.j. zhromažďujeme a vyhodnocujeme Vaše osobné údaje ako aj údaje o Vašom správaní sa na našej internetovej stránke za účelom Vášho zaradenia do určitej skupiny ľudí a následnou analýzou a predikciou Vašich záujmov, ďalšieho správania sa a pod.).

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2019